Qui som ?

Greenardó (Associació per al Consum Responsable d’usuaris de Cannabis) és un club privat de consumidors de cànnabis i derivats, legalment constituït. És inscrit al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb els Estatus degudament aprovats amb data del 12/11/2012 i número de registre 0301E/17503/2012.

Situada en el mític barri del Guinardó de Barcelona, Greenardó pretén oferir un espai on el soci pugui exercir el seu dret al consum responsable basant-nos amb l’autocultiu, no fomentant així el mercat negre. Oferim al soci no només un espai social sinó també unes confortables instal·lacions, diverses activitats lúdiques i culturals, i tallers informatius en materia de reducció de riscos associats al consum de cànnabis.

Des de Greenardó creiem també en la importància que del cànnabis a nivell terapèutic. Per això pretenem donar a conèixer les característiques i les avantatges de l’ús d’aquesta substància sota la supervisió d’un especialista per a aquelles persones sòcies que ho necessitin. És per això que disposem d’un programa terapèutic vinculat a la FEDCAC (Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya).

Per aixó pretenem oferir una serie de serveis a tots aquells socis que ho requereixin:
• Metge certificat i qualificat amb experiencia en l’ ambit medic del cannabis.
• Psicoleg ceriticat i qualificat amb experiencia en l’ ambit medic del cannabis.
• Fisioterapeuta expert en l’ ús topic de productes derivats del cannabis. (olis, alocohols, cremes…)
• Entitats de certificació de controls de qualitat.

Creiem en la divulgació, en la información i en la normalització com a metode per prevenir la major part dels problemas socials derivats del consum abusiu o inadequat del cannabis.

Des de Greenardó creiem en el model associatiu com un pas necessari cap a la complerta despenalització i normalització del consum de cànnabis i derivats.


 

Greenardó (Association for Responsible Consumption Cannabis users) is a private club cannabis legally constituted and derivatives. Is registered in the Register of Associations of the Ministry of Justice of the Government of Catalonia, with duly approved status dated 12.11.2012 and registration number 0301E/17503/2012

Located in the legendary neighborhood Guinardó Barcelona, Greenardó aims to provide a space where the partners can exercise their right to responsible consumption comfortable taking advantage of the facilities available to the local as well as participate in the various activities organized periodically.

Greenardó also believes in the importance of medicinal cannabis to level and aim to provide the features and advantages of the use of medical THC level for those who need it.

So we try to offer a range of services to all those members who require:
• Medical certificate qualified with experience in the medical field of cannabis.
• Certificate qualified psychologist with experience in the medical field of cannabis.
• Physical Therapist expert in the use of cannabis derivatives topic. (oils, alcohols, creams …)
• Certification Authorities quality controls.

We believe in disclosure, the information and standardization as a method to prevent most of the social problems arising from improper use or abuse of cannabis.

Greenardó believes in the associative model as a necessary step toward complete legalization and normalization of cannabis and derivatives.