Nosaltres

Greenardó (Associació per al consum responsable d’usuaris de cànnabis) és un club privat de consumidors de cànnabis i els seus derivats legalment constituït.

 

Es troba inscrit al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb els estatuts degudament aprovats amb data del 12/11/2012 i número de registre 0301E/17503/2012.

 

Situada al mític barri Guinardó de la ciutat de Barcelona, Greenardó pretén oferir un espai privat on els socis i les sòcies puguin exercir el seu dret associatiu i al consum de manera responsable i gaudint d’un entorn segur i confortable. Els socis i les sòcies també poden informar-se i participar en les diverses activitats socials i culturals que ofereix l’associació setmanalment.

 

Així mateix, portem a terme periòdicament assemblees ordinàries en les quals els socis i sòcies poden opinar, participar i decidir sobre el funcionament del club. Per descomptat, les actes d’aquestes assemblees, les memòries d’activitats i els resums dels estats de contes del club estan a plena disposició del soci en tot moment.

Creiem en la divulgació informativa de qualitat i en la normalització com a mètode per prevenir la major part dels problemes socials derivats del consum abusiu o inadequat del cànnabis, per la qual cosa, el nostre staff està en constant formació tant en matèria de control de qualitat del producte com en matèria de gestió de plaers i riscos associats al consum de cànnabis.

Treballem amb entitats de control de qualitat i anàlisi de producte, així doncs, tenim a l’abast del soci/a les analítiques d’aquests en tot moment.

Des de Greenardó creiem també en la importància del cànnabis i els seus derivats a escala terapèutica i pretenem donar a conèixer aquestes característiques als nostres usuaris i usuàries.

Mitjançant la nostra col·laboració amb MEDCAN (Medical Cannabis Association), centre d’informació sobre l’ús terapèutic del cànnabis, oferim a tots els socis i sòcies que ho necessitin una sèrie de serveis:

▪Consulta presencial o via on-line amb metges col·legiats especialistes en endocannabinologia.

▪Emissió d’informes mèdics a persones usuàries de cànnabis amb motius terapèutics.

▪Servei de fisioteràpia en usuaris/es amb problemes articulars o musculars, amb olis i ungüents derivats del cànnabis.

Des de l’associació Greenardó creiem en el model associatiu com un pas necessari cap a la completa despenalització i normalització del consum de cànnabis i els seus derivats.

 

Associació Greenardó

 

Greenardó (Association for responsible consumption of cannabis users) is a legally constituted private club of consumers of cannabis and its derivatives.

It is registered in the Register of Associations of the Department of Justice of the Generalitat of Catalonia, with the statutes duly approved on 12/11/2012 and registration number 0301E/17503/2012.

Located in the legendary Guinardó neighborhood of the city of Barcelona, ​​Greenardó aims to offer a private space where members can exercise their associational and consumer rights in a responsible manner while enjoying a safe and comfortable environment. Members can also find out about and participate in the various social and cultural activities offered by the association on a weekly basis.

Likewise, we regularly hold ordinary meetings in which members can express their opinions, participate and decide on the operation of the club. Of course, the minutes of these assemblies, the activity reports and the summaries of the club’s accounts are fully available to the member at all times.

We believe in the dissemination of quality information and in standardization as a method to prevent most of the social problems arising from the abusive or inappropriate consumption of cannabis, therefore, our staff is in constant training both in terms of quality control of the product and in terms of managing the pleasures and risks associated with cannabis consumption.

We work with quality control and product analysis entities, so we have their analytics available to the partner at all times.

From Greenardó we also believe in the importance of cannabis and its derivatives on a therapeutic scale and we aim to make these characteristics known to our users.

Through our collaboration with MEDCAN (Medical Cannabis Association), an information center on the therapeutic use of cannabis, we offer all members who need it a series of services:

Face-to-face or online consultation with registered doctors specializing in endocannabinology.

Issuance of medical reports to people who use cannabis for therapeutic reasons.

Physiotherapy service for users with joint or muscle problems, with oils and ointments derived from cannabis.

From the Greenardó association we believe in the associative model as a necessary step towards the complete decriminalization and normalization of the consumption of cannabis and its derivatives.

 

Associació Greenardó